บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

 

PA

 


Sanchai

 


  Rachataporn

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

Pinnapat

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

 Pisai

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Surapong

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี

 Sunatetra