head new

สมัครสอบ TDET ปีการศึกษา 2560

TEDET60 Invite

ขอเชิญนักเรียน ชั้น ป.2 - ป.6 สมัครสอบ TEDET

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ในการพัฒนาและช่วยครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดให้มีการสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชันประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครทั้ง 2 วิชา หรือวิชาใดวิชาหนึ่งได้ ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม  2560 ขอใบสมัครได้กับฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ในวันเวลาราชการ 

       นักเรียนที่สมัครสอบจะได้สิทธิ์ในการคลังข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ TDET มีสาระต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามหลักสูตร โจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://tedet.ac.th