head new

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนที่ประสงค์ขอย้ายเข้าเรียน

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 

exam results move

          ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย ปีการศึกษา 2560 มารับแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลกลับไปกรอกข้อมูล ที่งานทะเบียน อาคาร 6 หรือดาวน์โหลดได้ที่ แบบเก็บข้อมูลรายบุคคล และทำเรื่องย้ายจากสถานศึกษาเดิม นำหลักฐานการย้ายมาในวันรายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกตัวสำรองที่ขึ้นบัญชีไว้ที่มีผลคะแนนลำดับถัดมา เข้าแทน

เอกสารประกอบการรายงานตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2560

  1. หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า (แบบ สพฐ.๑๙/๑ หรือ แบบ บค.๒๐) จากโรงเรียนเดิม
  2. เอกสารประกอบตามแบบ สพฐ.๑๙/๑ หรือ แบบ บค.๒๐
  3. ปพ ๑ (สำหรับชั้น ป.๒,๓,๔,๕ และชั้น ป.๖)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร ของนักเรียน
  5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  6. ผลกรุ๊ฟเลือด
  7. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย (โหลดได้ที่ แบบเก็บข้อมูลรายบุคคล )